Richard Tuttle - Slide

Bergen Kunsthall er stolte over å kunne presentere den amerikanske kunstneren Richard Tuttles første separatutstilling i Norge. Utstillingen finner sted i Kunstmuseene i Bergen – Sentrum, Lysverket.

På midten av 1960-tallet markerte Richard Tuttle seg med en unik posisjon på den amerikanske etterkrigskunstscenen. Siden dengang har han jevnlig presentert et høyt antall utstillinger, og hans kunstnerskap har vært gjenstand for en stadig fornyet interesse. Tuttle omtales ofte som postminimalist, med bakgrunn i kunstmiljøet som han først ble kjent som en del av, men Tuttles arbeider unnslipper likevel entydige karakteristikker. I dag er det påfallende hvordan hele hans oeuvre fremstår like aktuell som noen gang i lys av samtidens fornyede interesse for formale spørsmål og en orientering mot materialenes meningsbærende egenskaper i skulptur og maleri.

Gjennom Tuttles utstilling opptrer Bergen Kunsthall som gjest, eller kanskje infiltratør, i kunstsamlingen til naboinstitusjonen Bergen Kunstmuseum. I form av flere mindre “utstillinger i utstillingen”, vil en serie med nye arbeider av Richard Tuttle presenteres, fordelt over tre saler i Lysverkets 2. etasje. Denne bygningen huser den største oversiktspresentasjonen av museets samlinger, fra førmoderne kunst til internasjonal modernisme.

Utstillingen forholder seg aktivt til den spesielle arkitekturen i museet. Samlingen presenteres her langs sirklende “korridorer” med en lang rekke tilstøtende mindre utstillingsrom og “utstillingskabinetter”. Som betrakter beveger man seg fra rom til rom, og opplever dermed den kunsthistoriske fortellingen både som en helhet bygget opp av et sammenhengende forløp, og samtidig som en lang rekke av atskilte enkeltpresentasjoner eller småskalautstillinger. Denne situasjonen utnyttes i utstillingsprosjektet ved å presentere Richard Tuttles separatutstilling i tre deler, som hver befinner seg relativt atskilt innenfor en egen romlig avgrensning, men som også kan sees i relasjon til den omkringliggende kunsten.

Bergen Kunsthall har i dette prosjektet valgt å ikke plassere Richard Tuttle inn i de avdelingene hvor han kanskje mest naturlig “hører hjemme” i den kunsthistoriske fortellingen (eksempelvis som en del av senmodernismen). I stedet vil Tuttles utstilling befinne seg i den etasjen hvor museet viser kunstverk fra førmoderne, religiøs kunst, via europeiske mestere fra 1600-tallet, til norsk 1800-tallsmaleri. Richard Tuttles utstilling vil på den måten utgjøre små brudd i det overordnede narrative rammeverket som Bergen Kunstmuseum presenterer for sine besøkende.

Et sentralt aspekt ved Richard Tuttles kunst er dessuten at verkene i seg selv ser ut til å unndra seg enhver kunsthistorisk eller stilbasert kategorisering, eller andre begrepslige rammeverk påført utenfra. Vi står i stedet overfor kunstverk som etterstreber en slags arketypisk eller opphavelig estetisk erfaring – en erfaring som ligger utenfor, eller i forkant av, begrepslig og intellektuell ordning, historisering eller kategorisering av kunstverket. I kontekst av museets samling kan den udefinerbare kvaliteten ved Tuttles verk utgjøre en produktiv distraksjon i den kunsthistoriske fortellingen, hvor vektlegging av det udefinerbare ved all kunst kan settes i spill.

Richard Tuttle har etter sin første separatutstilling i 1965 dyrket denne udefinerbare kvaliteten som selve kunstens essens, og har alltid arbeidet i mellomrommene mellom eksisterende kategorier som maleri, skulptur, poesi, assemblage og tegning. Arbeidene hans har en usedvanlig skjørhet og delikat letthet, nesten en slags vektløshet som i noen tilfeller har blitt redusert til et absolutt minimum, på grensen til en total dematerialsering av kunstverket. Han benytter ofte materialer så beskjedne at de knapt legges merke til i vår daglige omgang med dem: isopor, ståltråd, tre, papir, innpakningspapp, tau eller andre etterlevninger av helt ordinære bruksgjenstander. Hvert arbeid antar former som simpelthen eksisterer på linje med andre unike ting i verden, uten klart identifiserbare referanser til noe utenfor seg selv. I tillegg til en slik nøktern materialutforskning, preger samtidig en overordnet spirituell verdensanskuelse hele Tuttles kunstnerskap. Den beskjedne materialiteten kobles slik med noe opphøyet og transcendentalt.

Tuttle arbeider alltid med en særegen sensitivitet overfor selve utstillingskonteksten. Lenge før installasjonskunst ble en utbredt kategori arbeidet han aktivt med den spesifikt romlige presentasjonen av kunstverkene. Utstillingsarkitekturens koordinater spiller en avgjørende rolle i den helhetlige presentasjonen av arbeidene, hvor alt fra verkets avstand fra gulvet til dets fysiske dimensjoner i relasjon til rommet blir nøyaktig og nitid utforsket.

_Richard Tuttle er født i Rahway, New Jersey i 1941. Han bor og arbeider i New Mexico og New York. _

Utstillingen er produsert av Bergen Kunsthall. Presenteres i samarbeid med Kunstmuseene i Bergen, Sentrum.

“”:http://www.kunstmuseene.no/

Sted: Kunstmuseene i Bergen – Sentrum, Lysverket, 2. etasje

Related