Game Dump

Årets BergArt festival har valgt begrepet spill som et overordnet tema for de ulike arrangementene. Bergen Kunsthall presenterer i den forbindelse prosjektet Game Dump som er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Ekko Fest og Bergen Kunsthall.

Gjennom en internasjonal konferanse ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, en utstilling og en elektronisk musikkfestival vil prosjektet rette blikket mot kunst som benytter seg av teknologi hentet fra dataspill. Utstillingen gir et innblikk i hvordan kunstnere bruker semantiske, estetiske, psykologiske og inter-aktive elementer fra spillindustrien til å utvikle nye konseptuelle kunstuttrykk.

Globalt omsetter spillindustrien i dag for mer penger enn billettsalg fra filmindustrien i Hollywood, og bare i Norge selges det underholdningsspill for omlag fire millioner kroner årlig. For den yngre generasjon utgjør dataspill en like naturlig del av den kulturelle påvirkning som film, musikk, billedkunst og andre medier, samtidig som den av kultureliten i stor grad regnes som irrelevant eller i beste fall harmløs.
En slik etablert fortolkningsramme utfordres når spill og spillteknologi brukes som basis for kunstneriske og politiske uttrykk. Parallelt med utviklingen innen datateknologien har kunstnere brakt dette inn i samtidskunsten under kategorier som teknologisk kunst, mediekunst, computerkunst, digital kunst osv.

Bruken av teknologiske medium i kunsten har ikke vært uproblematisk da denne form for kunstuttrykk, i flere sammenhenger, er blitt beskyldt for ensidig å representere et mediums tekniske muligheter heller enn å formidle et konseptuelt innhold. Denne problematiseringen har også betydning i dette prosjektet, der spørsmål om disse uttrykkenes relevans for kunsten murrer i bakgrunnen.

Prosjektet fokuserer på mediekunst med utgangspunkt i dataspill, Game Art, og viser hvordan kunstnere går via det mediespesifikke for å belyse sosiale, politiske og filosofiske tema. Spillteknologiens komplekse sansestimulering og kontrollerbare virkelighetsopplevelse utnyttes av kunstnerne til å etablere nye kommunikative rom med nytt konseptuelt innhold. Den tradi-sjonelle betrakteren av kunst blir en interaktiv bruker innenfor systemets frihetsgrader, hvor grenselandet mellom kunstnerisk utforskning og pirrende underholdning blir flytende og usikkert. Gjennom utstillingen ønsker vi å synliggjøre et lite tilgjengelig felt og å se på ulike retninger innen den kunstnermodifiserte spillgenren som aktuelle meningsbærere for politisk ytring og sosial kritikk. Samtidig blir spillteknologien i seg selv underlagt en kritisk analyse gjennom verker som utforsker virkninger av dette omfattende kulturelle fenomenet.

På utstillingen presenteres blant annet eksempler fra genren mod games. Dette er i utgangspunktet kommersielle dataspill som er modifiserte av spillerne selv, og en rekke internasjonale kunstnere har utnyttet denne teknologien til å skape egne virtuelle virkeligheter. Et eksempel på dette er Escape from Woomera. Her tar The Street Survival Team for seg den strenge flyktninge og innvandringspolitikken i Australia ved å plassere spilleren i en flyktningleir.
Andre verk er innen machinima genren, hvor en viser ferdiginnspilte sekvenser av kunstnernes 3-dimensjonale verdener bygget på modifiserte spillgeneratorer, noe kunstneren Feng Mengbo har arbeidet med i en årrekke.
Ved å sette seg selv, kunstneren, inn som den sentrale aktør i spillene og filmene diskuterer Mengbo konsepter som online identiteter og rollespill.
Videre undersøkes immateriell produksjon i en virtuell verden gjennom prosjektet Objects of Virtual Desire. Her lades »objekter» med emosjonell verdi som følger produktet når det materialiseres og legges ut for salg. Utstillingen viser også spill produsert i samarbeid med lokale aktører hvor aktuelle problemstillinger og hendelser settes inn i en ny sammenheng.

Game Dump er en del av Hybride Produksjoner; en serie utstillinger og samarbeidsprosjekt som Bergen Kunsthall vil produsere frem til 2007. Hybride Produksjoner fokuserer på billedkunstens grensesnitt og er produksjoner basert på samarbeid mellom kunstnere, kulturaktører og ulike institusjoner.

Utstillingen er produsert av Bergen Kunsthall.

Dato: 14. oktober – 13. november 200

Kunstnere: Feng Mengbo, Jakob Senneby & Simon Goldin, Donnie Bugden, Brody Condon, The Escape from Woomera Team, Kinematic: Jeff Cole, Mike Caloud & John Brennon, Over Dog