Gabriel Kuri

Noen sammenklemte brusbokser, en avokado, en liten gressmatte, aviser, klistremerker fra forskjellig frukt, kvitteringer, resirkulerbare plastflasker, stein, plastposer, salatblader, dispensere med håndtørkepapir, tilsynelatende gjenglemte og tilfeldig henslengte klesplagg; alt dette er eksempler på ting som kan inngå i Gabriel Kuris skulpturer. Hans elegante og presist komponerte skulpturer kombinerer ofte raffinert design og håndverk med naturmaterialer og industrielt produserte hverdagsobjekter. Kuris kunstnerskap handler i stor grad om skulpturens muligheter som kunstform, både formalt og materielt – men også semantisk og assosiativt.

Bergen Kunsthalls utstilling med Gabriel Kuri vil finne sted på Bergen Offentlige Bibliotek. Biblioteksystemet handler om informasjon og opplysning. Bibliotekene skal bevare, men også dele og gjøre tilgjengelig vår akkumulerte kunnskap og felles kulturarv. Slik rommer de en hel verden i sine samlinger – materialisert og arkivert i form av fysiske gjenstander (oftest bøker, men også dokumenter, film, musikk, dataspill og mye mer). Den store mengden informasjon samles i en stadig voksende opphopning som må håndteres, katalogiseres og systematiseres for en fortsatt bevaring inn i fremtiden.

Også i Gabriel Kuris kunstnerskap foregår en kontinuerlig katalogisering og organisering av gjenstander og informasjon. Hos Kuri er det imidlertid hans helt egendefinerte systemer som ligger til grunn for sammenstillingen av ulike gjenstander. I ett verk har han for eksempel sortert en stor mengde kvitteringer etter størrelse i sirlige bunker, et system som blir absurd sammenlignet med en regnskapsførers etterprøvbare arkiveringssystem. I et annet verk har han organisert en rekke bruksgjenstander etter kriterier som hvorvidt tingen er pakket inn eller ikke, om den er laget av tre eller plast, om den er i ett helt stykke eller om den er sammensatt av flere, osv. Disse sorteringskriteriene kan synes ukonvensjonelle, men utgjør i virkeligheten tydelige og innbyrdes logiske systemer. Kuri viser hvordan de fleste tingene vi omgir oss med inngår i kontekstavhengige brukskonvensjoner. Ved å løsne på rammene omkring disse konvensjonene, eller ved å la objektene inngå i kunstnernes egendefinerte systemer, blir meningsinnholdet i de enkelte objektene satt i spill på nye måter.

Gabriel Kuris arbeider kan ofte sees som symboler for handel. De kan representere pengesystemer eller selve transaksjonshandlingen ved kjøp og salg – i sin mest håndgripelige form. I Kuris arbeider fremheves tidsaspektet som ligger nedfelt i disse tingenes forgjengelighet og omsettbarhet, men han utnytter også deres materialitet rent skulpturelt og formalt. Tomme beholdere, emballasje eller rester etter selve kjøpshandlingen: Kvitteringer som blir tilbake etter at pengetransaksjonen er gjennomført. Klistremerker som fjernes fra eplet før det vaskes og spises. Plastposer som varene bæres i på vei hjem fra butikken, eller plastflaskene som kun eksisterer som en beholder for det egentlige produktet (mineralvannet oppi flasken). Alt dette er blant de tingene vi omgås hele tiden, men som ofte bare oppholder seg en kort tid mellom hendene våre før de sendes videre inn i et system for søppelhåndtering eller resirkulering. Det kunstneriske råmaterialet til Kuri ser ut til å i stor grad bestå av materielle etterlevninger fra abstrakte systemer og sosiale kretsløp (for eksempel det økonomiske systemets immaterielle karakter i et senkapitalistisk samfunn).

I biblioteket er selve arkitekturen, innredningen og apparaturen som fyller bygningen på lignende vis materialiseringer av overordnede abstrakte systemer. For å kunne navigere i den store samlingen av informasjon behøves fysiske innordninger som hyllesystemer, skilting, arkivkort, kopimaskiner og utlånsautomater. Selve bygningens indre struktur utgjør i seg selv en form for systematisering gjennom sin inndeling i forskjellige avdelinger og tematisk ordnede seksjoner.

Gabriel Kuri utvikler sine utstillinger i tett samspill med stedet som kunstverkene plasseres inn i. I sitt prosjekt for Bergen Kunsthall vil han sette sammen en utstilling spesielt laget for Bergen Offentlige Bibliotek. For en avgrenset periode vil biblioteket utgjøre Kunsthallens midlertidige utstillingslokale. Kuris utstilling vil bidra til å forflytte kunsthallen til biblioteket, og på samme tid fungere som en forlengelse av biblioteket selv – ikke bare romlig ved at kunstverkene plasseres inn i bibliotekbygningen, men også ved å inngå i sameksistens med biblioteket som system, samling, sosialt møtested og institusjon.

Gabriel Kuri er født i Mexico City i 1970. Han bor og arbeider i Mexico City og Brussel.

“”:http://bergenbibliotek.no/

Dersom du ønsker mer informasjon og verkslister ta kontakt med vår vakt ved informasjonspunktet i 2. etasje av biblioteket.

Utstillingen er produsert av Bergen Kunsthall. Presenteres i samarbeid med Bergen Offentlige Bibliotek.

Sted: Bergen Offentlige Bibliotek