Johan Tirén
Intet er indre, intet er ytre - faen også!

Kurator: Åse Løvgren

Rudolf Steiner (1861 – 1925), som grunnla Steinerskolen og antroposofien, var tidlig opptatt av geometri. For ham var øvelser i geometri et viktig trinn på veien for å finne en syntese mellom naturvitenskap og åndelige opplevelser. Gjennom studier av geometriske formers likheter og allmenngyldige lover, erfarer man en sannhet uten ytre sanseinntrykk – erfaringen av sannhet skjer derimot gjennom abstrakt tenkning. “I ukevis var min sjel fullstendig oppfylt av trekanters, firkanters og mangekanters kongruens og likhet (…) Å kunne gripe noe bare i ånden, dette bragte meg indre lykke.

Serien “Frihansgeometri” tar tak i nettopp slike geometriske øvelser fra Steinerpedagogikken, der øvelsene både gir estetiske erfaringer, øver opp muskelkontroll og tegneferdigheter, og kan gi rent erkjennelsesmessige erfaringer som Steiner selv erfarte. Øvelsene går ut på å herme etter eller kopiere en gitt form, og således vise til en posisjon der en gjentar kunnskap for å selv kunne lære. I slike øvelser ligger det en spenning mellom en frigjørende pedagogikk med basis i en selvstendig sannhetssøken, og autoritære læresetninger der en formes inn i et allerede definert kunnskapshegemoni.

I arbeidet “Makten över tanken” forteller Tirén om en tilsynelatende enkel handling som i utstillingen blir presentert som en bildenovelle der han henter en stein sør i Sverige og bytter ut med en stein i en nasjonalpark nord i landet. Steinene er på forskjellige måter formet av sine omgivelser gjennom lang tid og er gitt verdi avhengig av deres opphavssted. Nå starter en ny prosess der steinene sakte vil påvirkes, slipes ned og sakte bli en del av deres nye kontekst. På en enkel og humoristisk måte stiller handlingen spørsmål rundt tid og forandringens vesen, identitet og tilleggelsen av verdi, og i prosjektets kontekst, rundt reform og revolusjon.

I sine prosjekter inntar Tirén ofte en åpen, undersøkende posisjon, hvor han ser på spennet mellom hvordan en visjon uttrykkes og den konkrete, komplekse situasjonen en er stilt overfor. Han avdekker understrømninger og autoritet forkledd som velmenthet, gjerne med en personlig eller lokal tilnærming. Tiréns kunstverk danner en åpen agora hvor de ikke kun iscenesetter seg selv som objekter for en offentlig mottakelse, men danner en arena som deltar i en dialogisk offentlighet.Johan Tirén arbeider med forskjellige medier som tegning, plakater, trykk og video. En stor del av hans praksis finner sted utenfor det man forbinder med kunstscenen, for eksempel langsiktige og prosessbaserte samarbeidsprosjekter innenfor byutvikling.Utstillingen er en del av Reform, et samarbeidsprosjekt mellom Bergen Kunsthall, Konsthall C i Stockholm og gruppen Publik i København. Prosjektet innbefatter en rekke nyproduserte kunstverk som ønsker å utforske “reform” som begrep, både som et historisk samfunnsmessig fenomen, og ikke minst som politisk-retorisk verktøy. Tirén undersøker reform som et verktøy for å forbedre samfunnet, og ser på hvordan pedagogikk og pedagogiske idéer springer ut fra en helhetlig tankegang om hvordan individer skal “læres” inn i samfunnet.Johan Tirén (f. 1973) er født i Stockholm, hvor han også bor og arbeider.

Utstillingen presenteres som en del av serien In-between, der Bergen Kunsthall inviterer kunstnere til å benytte korte tidsrom mellom andre utstillinger, ta i bruk deler av bygningen som vanligvis ikke forbindes med utstillingsvirksomhet (tomrom, passasjer, eksteriør eller uterom), eller til å på andre måter undersøke institusjonelle og organisatoriske strukturer – i og utenfor Bergen Kunsthall. Utstillingen er støttet av iaspis og Kulturkontakt Nord.

Utstillingen åpner torsdag 31. oktober kl 20:00 og vises i Bergen Kunsthalls 2. etasje